Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Tucholskiego / Radni - Sesja
XXVIII Sesja w dniu 30 kwietnia 2021, godz. 09:00, w zdalnym trybie obradowania
BR.0002.28.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.
Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.
Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.09:18
5.
Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.10:03
6.
Stan sytuacji epidemicznej w Powiecie Tucholskim z uwzględnieniem szczepień przeciw COVID-19.11:12
7.
Przedstawienie sprawy związanej z wysokością stawek za zajęcie pasa drogowego dróg stanowiących własność Powiatu Tucholskiego- podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.12:26
8.
Ocena zasobów pomocy społecznej.12:57
9.
Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i realizacji:
a)
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych;
b)
Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym;
c)
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.12:57
10.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Tucholskim na lata 2021 – 2026.12:59
11.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025.13:00
12.
Informacja o działalności Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych nr 1 w Gostycynie i nr 2 w Żalnie za 2020 r.13:05
13.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów placówek opiekuńczo – wychowawczych.13:08
14.
Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej za 2020 r.13:17
15.
Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2020 r.13:22
16.
Informacja o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.13:25
17.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
a)
sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020;13:34
b)
przedstawienie działalności wybranych organizacji pozarządowych z terenu Powiatu.13:59
18.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Powiatu Tucholskiego do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego.14:04
19.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021.14:07
20.
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi z obowiązku wpłaty do budżetu Powiatu Tucholskiego nadwyżki środków obrotowych.14:09
21.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi” oraz nadania jej statutu.14:11
22.
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gostycyn prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową.14:12
23.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego służebnością przesyłu.14:13
24.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Tucholskiego.14:15
25.
Składanie zapytań i interpelacji.14:18
26.
Wnioski i oświadczenia radnych.14:18
27.
Zamknięcie sesji.14:19