Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Tucholskiego / Radni - Sesja
XXIX Sesja w dniu 18 czerwca 2021, godz. 09:00, w zdalnym trybie obradowania
BR.0002.29.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.09:07
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.09:09
3.
Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.09:13
4.
Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.09:14
5.
Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.09:26
6.
Raport o stanie Powiatu Tucholskiego za 2020 r.
a)
przedstawienie raportu,
b)
debata,
c)
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Tucholskiego wotum zaufania.09:41
7.
Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem finansowym:
a)
zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego,
b)
zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
c)
zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym,
d)
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2020 rok.10:15
8.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tucholskiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.10:31
9.
Drogi publiczne: -sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2020 r.11:25
10.
Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 r.11:30
11.
Sprawozdanie z Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Tucholskiego za lata 2019 – 2020.11:31
12.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021.12:39
13.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021 – 2030.12:40
14.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2021.12:42
15.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Powiatu Tucholskiego położonej w Tucholi.12:44
16.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Tucholski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.12:46
17.
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Kęsowo działek pod drogę publiczną.12:48
18.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków12:49
19.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzeń do kompostowania osadów ściekowych oraz odpadów zielonych w Tucholi12:58
20.
Składanie zapytań i interpelacji.12:59
21.
Wnioski i oświadczenia radnych.13:03
22.
Zamknięcie sesji.13:04