Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Tucholskiego / Radni - Sesja
XXXIII Sesja w dniu 17 grudnia 2021, godz. 09:00, w zdalnym trybie obradowania
BR.0002.33.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.09:18
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.09:22
3.
Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.09:25
4.
Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.09:28
5.
Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.09:53
6.
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2030.09:57
7.
Uchwalenie budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022:
a)
przedstawienie ostatecznej wersji budżetu, z uwzględnieniem autopoprawek Zarządu Powiatu,10:21
b)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,10:28
c)
przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady,10:28
d)
przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji,10:28
e)
dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,10:39
f)
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022.10:41
8.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.10:44
9.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2022.10:47
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego na 2022 r.10:51
11.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021.10:53
12.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021 – 2030.10:54
13.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2021.10:56
14.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2022.10:58
15.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tucholskiego.11:09
16.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego nowego rozkładu jazdy pociągów.11:16
17.
Składanie zapytań i interpelacji.11:16
18.
Wnioski i oświadczenia radnych.11:24
19.
Zamknięcie sesji.11:24