Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Tucholskiego / Radni - Sesja
XXXVIII Sesja w dniu 29 kwietnia 2022, godz. 09:00, w Starostwie Powiatowym w Tucholi, ul. Pocztowa 7, sala 312.
BR.0002.38.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad - quorum.
3.
Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.
Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.
Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.
Ocena zasobów pomocy społecznej.
7.
Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i realizacji:
a)
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
b)
Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym,
c)
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.
8.
Informacja o działalności Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr w Gostycynie i nr 2 w Żalnie za 2021 r.
9.
Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej za 2021 r.
10.
Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2021 r.
Załączniki
sprawozdanie - ZAZ
11.
Informacja o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
12.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
a)
sprawozdanie z działalności programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021,
b)
przedstawienie działalności wybranej organizacji pozarządowej z terenu Powiatu.
13.
Przygotowanie do sezonu turystycznego.
14.
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022.
15.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030.
16.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych na rok 2022.
17.
Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Śliwicach.
18.
Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Śliwicach.
19.
Projekt uchwały w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Śliwicach.
20.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego.
21.
Projekt uchwały w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2022 roku.
22.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości Powiatu Tucholskiego.
23.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
24.
Składanie zapytań i interpelacji.
25.
Wnioski i oświadczenia radnych.
26.
Zamknięcie sesji.