Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Tucholskiego / Radni - Sesja
LX Sesja w dniu 22 marca 2024, godz. 09:00, w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7
BR.0002.60.2024

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.09:03
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.09:04
3.
Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.09:06
4.
Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego.09:07
5.
Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.09:38
6.
Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu:
a)
informacja z realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w Powiecie.09:56
b)
sprawozdanie Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu,10:08
c)
sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie,10:24
d)
informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie w 2023r.,10:30
e)
sprawozdanie z działalności Prokuratury Rejonowej w Tucholi w 2023r.,10:31
7.
Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2023 r.10:40
8.
Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2023 r.10:40
9.
Założenia Lokalnej Strategii Rozwoju „Chochla do borowiackiej grapy” na lata 2023 – 2029.10:53
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024.11:19
11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2024– 2033.11:21
12.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.11:23
13.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.11:24
14.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego.11:27
15.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2024.11:29
16.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.11:31
17.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej.11:32
18.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.11:35
19.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Tucholskiego.11:41
20.
Składanie zapytań i interpelacji.11:42
21.
Wnioski i oświadczenia radnych.12:01
22.
Zamknięcie sesji.12:02