Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta JózefowaLXIX Sesja Rady Miasta w dniu 24 listopada 2023, godz. 14:30

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad LXIX sesji Rady Miasta Józefowa.
3.
Przyjęcie protokołu z obrad LXVIII sesji.
4.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
5.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 486/VIII/2022 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.
6.
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
7.
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024.
8.
Uchwała w sprawie opłaty targowej.
9.
Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku leśnego.
10.
Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2024.
11.
Uchwała w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Józefowa na 2024 rok.
12.
Uchwała w sprawie programu współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
13.
Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Józefów, a także warunków i sposobu ich przyznawania.
14.
Uchwała zmieniająca uchwałę nr 211/V/2009 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.
15.
Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w pasach drogowych w obrębie 45 i 48 w Józefowie.
16.
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz ich użytkowników wieczystych.
17.
Uchwała w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
18.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym – nieodpłatnym użytkowaniem – nieruchomości lokalowej nr 8 stanowiącej własność Miasta Józefowa, usytuowanej w budynku położonym w Józefowie przy ul. M. C. Skłodowskiej 5/7.
19.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym- odpłatnymi służebnościami gruntowymi udziału Miasta Józefowa w nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. M. C. Skłodowskiej 5/7.
20.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Józefowie przy Alei Drogowców 20.
22.
Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”.
23.
Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
24.
Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
25.
Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
26.
Uchwała w sprawie wprowadzenia józefowskiego bonu żłobkowego.
27.
Protokół z kontroli windykacji prowadzonych przez Urząd Miasta w zakresie opłat za odpady komunalne w 2022 r.
28.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
29.
Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
30.
Wolne wnioski.
31.
Zakończenie obrad LXIX sesji Rady Miasta Józefowa.