Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Tarnowo PodgórneLXXVI sali sesyjnej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 19 grudnia 2023, godz. 14:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji14:04
2.
Stwierdzenie quorum radnych14:04
3.
Przyjęcie porządku obrad14:05
4.
Przyjęcie protokołu z sesji 21.11.202314:06
5.
Podjęcie uchwał w sprawie:15:56
6.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 - projekt nr 515:56
a)
Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta lub osobę przez niego wyznaczoną.14:30
b)
Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej14:37
c)
Odczytanie opinii komisji stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji14:44
d)
Przedstawienie stanowiska Wójta wobec ewentualnych zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii RIO14:44
e)
Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych14:45
f)
Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przez radnych przed rozpoczęciem sesji, a także nie uwzględnionych w projekcie budżetu14:54
g)
Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwały14:56
h)
Dyskusja nad projektem budżetu15:53
i)
Głosowanie wniesionych autopoprawek przez Wójta15:55
j)
Głosowanie wniosków zgłoszonych przed sesją15:56
k)
Głosowanie uchwały budżetowej15:56
7.
Podjęcie uchwał w sprawie:18:39
a)
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie w rejonie ulic Rynkowej, Wiśniowej i Wysogotowskiej – część A – projekt 617:56
b)
nadania nazwy ulicy Surfiniowej w Sadach – projekt 717:58
c)
nadania nazwy ulicy Werbenowej w Sadach – projekt 817:58
d)
odstąpienia od trybu przetargowego sprzedaży nieruchomości położonej w Baranowie – projekt 918:05
e)
planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz nad dziennymi opiekunami – projekt 1018:08
f)
pozbawienia częściowo statusu pomnika przyrody oraz wykonania prac pielęgnacyjnych w alei jesionowo-lipowej oraz zmiany Uchwały nr XXI/145/95 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie uznania pomników przyrody – projekt 1118:23
g)
podwyższenia kryterium dochodowego, uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – projekt 1218:27
h)
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – projekt 1318:27
i)
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Tarnowo Podgórne w zakresie dożywiania na lata 2024-2028” – projekt 1418:28
j)
przyjęcia i realizacji "Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku" – projekt 1517:13
k)
powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027 – projekt 1618:30
l)
pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego – projekt 1718:34
m)
zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2024 – projekt 1818:37
n)
udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego w roku 2024 – projekt 1918:39
9.
Przedstawienie do zaakceptowania planu pracy Rady Gminy na 2024 rok18:42
10.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym18:43
11.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne18:53
12.
Interpelacje i zapytania radnych19:00
13.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji19:00
14.
Wolne głosy, wnioski i informacje19:09
15.
Zakończenie obrad19:09