Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Murowanej Goślinie / Komisja Oświatowo-SpołecznaPosiedzenie w dniu 13 września 2023, godz. 10:00, w Sali Sesyjnej Biblioteki Publicznej

Dyskusja

1.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
2.
Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscypinarnego
3.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIII/452/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z 22 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miata i Gminy Murowana Goślina na lata 2022 - 2025
4.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LXIII/559/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej - świetlic wiejskich
5.
Projekt uchwały w sprawie nazwy ulicy w Murowanej Goślinie
6.
Projeky uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/428/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 8 lutego 2022 roku określającej tryb i harmonogram opracowania projektu "Strategia Rozwoju Gminy Murowana Goślina 2022+"
7.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/169/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
8.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIII/341/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej
9.
Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
10.
Sprawy bieżące