Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w ŁazachII Sesja w dniu 22 maja 2024, godz. 14:00, w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 07.05.2024 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.
Interpelacje radnych.
6.
Zapytania i wnioski radnych.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach.
Załączniki
7Głosowanie
8.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łazach.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Łazach.
Załączniki
9Głosowanie
10.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łazach.
Załączniki
10Głosowanie
11.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Łazach.
Załączniki
11Głosowanie
12.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Łazach.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2024-2033.
Załączniki
13Głosowanie
14.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2024.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/343/2023 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Łazach przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 14.
Załączniki
17Głosowanie
18.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Łazach przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 14.
Załączniki
18Głosowanie
19.
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Łazach przy ul. Topolowej 9
Załączniki
19Głosowanie
20.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Łazach przy ul. Topolowej 9.
Załączniki
20Głosowanie
21.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/324/2023 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Łazach oraz nadania jej Statutu.
Załączniki
21Głosowanie
22.
Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łazy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łazy.
Załączniki
22Głosowanie
23.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom w Sołectwie Skałbania.
Załączniki
23Głosowanie
24.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Łaz.
Załączniki
24Głosowanie
25.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!”.
27.
Informacje i sprawy różne.
28.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
29.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
30.
Zamknięcie sesji.14:58