Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w ŁazachIII Sesja w dniu 26 czerwca 2024, godz. 14:00, w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Załączniki
Głosowanie
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 22 maja 2024 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.
Interpelacje radnych.
6.
Zapytania i wnioski radnych.
7.
Raport o stanie Gminy Łazy za 2023 rok:
a)
rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Łazy za 2023 rok
b)
debata nad Raportem o stanie Gminy Łazy za 2023 rok
c)
podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Łaz
Załączniki
7cGłosowanie
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Łazy za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za rok 2023.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łaz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Łazy za 2023 rok.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2024-2033
Załączniki
10Głosowanie
11.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2024.
12.
Informacje i sprawy różne.
13.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
14.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
15.
Zamknięcie sesji.15:51