Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Brańszczyk / Radni - Sesja Rady GminyLXIX Sesja w dniu 30 listopada 2023, godz. 15:00, w sali OSP w Brańszczyku
RG.0002.12.2023

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.15:03
2.
Stwierdzenie kworum.15:04
3.
Przedstawienie porządku dziennego.
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.15:12
5.
Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.15:20
6.
Podjęcie uchwał:
1)
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych polegających na prowadzeniu konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji gminie Wyszków w roku 2024;15:24
2)
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie pomocy w formie posiłku realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;15:27
3)
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w formie zakupu posiłku oraz świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności;15:30
4)
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;15:32
5)
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2024 roku dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brańszczyk;15:36
6)
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Brańszczyk, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach;15:39
7)
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Brańszczyk;15:41
8)
w sprawie zmiany Uchwały NR LXIV.409.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 05 czerwca 2023 r. udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Gminy Brańszczyk;15:43
9)
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2024 rok;15:45
10)
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok;15:49
11)
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
7.
Sprawy różne.16:27
8.
Zamknięcie obrad.16:27