Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Kleszczów / Radni
XXX Sesja w dniu 26 marca 2021, godz. 10:00, w sali konferencyjnej w Urzedzie Gminy w Kleszczowie (w trybie zdalnym)
RG.0002.3.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.10:14
2.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kleszczów środków stanowiących fundusz sołecki.10:22
3.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym.10:31
4.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Zelów z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w Marszywcu”),10:34
b)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Zelów z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wymiana podłogi sali gimnastycznej w ZSO w Zelowie”),10:34
c)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Drużbice z przeznaczeniem na realizację zadania: „Modernizacja drogi Wdowin Kolonia – Suchcice II etap”),10:35
d)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Drużbice z przeznaczeniem na realizację zadania: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gręboszów II etap”),10:35
e)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Drużbice z przeznaczeniem na realizację zadania: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rawicz”),10:35
f)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Drużbice z przeznaczeniem na realizację zadania: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zwierzyniec”).10:36
5.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a)
przyznania dotacji podmiotowi leczniczemu (Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bełchatowie im. Jana Pawła II z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego),10:40
b)
przyznania dotacji podmiotowi leczniczemu (Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego),10:40
c)
przyznania dotacji podmiotowi leczniczemu (Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego),10:41
d)
przyznania dotacji podmiotowi leczniczemu (Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego),10:42
e)
przyznania dotacji podmiotowi leczniczemu (Szpitalowi Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego).10:43
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2021-2024.10:51
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kleszczów na 2021 rok.10:53
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr IX/81/2019 Rady Gminy Kleszczów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.11:27
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Łuszczanowice-Kolonia.11:51
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Kleszczów.12:00
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kolonia Łuszczanowice.12:08
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Bogumiłów.12:11
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat, kompleksu nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Kleszczów.12:14
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat, części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Kleszczów.12:16
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/483/2018 Rady Gminy Kleszczów z dnia 6 września 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.12:38
16.
Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020 r.12:39
17.
Przyjęcie protokołu z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Kleszczowie w zakresie postępowania przetargowego pn.: „Wykonanie robót budowlanych: budowa 5 sztuk przyłączy elektrycznych 0,4 kV na terenie gminy Kleszczów”.12:42
18.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na XXIX sesji w dniu 26 lutego 2021 roku.12:43
19.
Informacja o działaniach Wójta Gminy w okresie między sesjami.12:43
20.
Informacja o działaniach Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.12:43
21.
Wolne wnioski i informacje.13:46
22.
Zamknięcie obrad.13:46