Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Reńska Wieś LXVIII Sesja Rady Gminy Reńska Wieś w dniu 20 marca 2024, godz. 15:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Reńskiej Wsi

Dyskusja

1.
Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś;15:06
2.
Wręczenie honorowych wyróżnień "za zasługi dla Gminy Reńska Wieś"15:17
3.
Przyjęcie wniosków do porządku obrad;15:19
4.
Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś;15:23
5.
Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy15:25
6.
Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Stałych Rady Gminy15:26
7.
Podsumowanie działalności Wójta Gminy Reńska Wieś w kadencji 2018-2024;15:55
8.
Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Reńska Wieś przez Przewodniczącego Rady Gminy;16:01
9.
Podsumowanie działalności Komisji Stałych Rady Gminy Reńska Wieś w kadencji 2018-2024;16:06
10.
Głosowanie nad uchwałami w sprawie:
1.
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2024 rok;16:12
2.
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;16:13
3.
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2024 roku16:16
4.
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dla obszaru złoża „Poborszów”16:18
5.
zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu kadencji 2024-202716:20
6.
zmieniająca uchwałę nr LXVII/546/2024 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś16:23
11.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;16:24
12.
Sprawy różne;16:33
13.
Zapytania i interpelacje;16:33
14.
Zamknięcie obrad.16:33