Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Przemkowie / Radni-Sesja
XXX Sesja w dniu 17 czerwca 2021, godz. 10:00

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.10:02
2.
Raport o stanie gminy Przemków za 2020 r.
1)
Przedstawienie raportu o stanie gminy.10:03
2)
Debata nad raportem o stanie gminy.10:15
3)
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmiostrzowi Przemkowa wotum zaufania.10:16
3.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2020 rok.
1)
Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.10:23
2)
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r..10:24
Załączniki
UCHWAŁA RIO
3)
Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.,10:26
4)
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa.10:26
5)
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa.10:26
6)
Dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy Przemków za 2020 rok w świetle przestawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej.10:49
7)
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r.10:50
8)
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa.10:51
4.
Sprawy różne.11:34