Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XXVI Sesja w dniu 23 czerwca 2021, godz. 13:00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5 - Zarządza się możliwość uczestniczenia w sesji przez Radnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 26 maja 2021 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.
Interpelacje radnych.
6.
Zapytania i wnioski radnych.
7.
Raport o stanie Gminy Łazy za 2020 rok:
a)
rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Łazy za 2020 rok,
b)
debata nad Raportem o stanie Gminy Łazy za 2020 rok,
c)
podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Łaz.
Załączniki
7
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Łazy za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2020.
Załączniki
8
9.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łaz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Łazy za 2020 rok.
Załączniki
9
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2021-2031.
Załączniki
10
11.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2021.
Załączniki
11
12.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej.
Załączniki
12
13.
Informacje i sprawy różne.
14.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
15.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
16.
Zamknięcie sesji.