Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Nakle nad Notecią / Radni - Sesja
XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią kadencji 2018 - 2023 w dniu 24 czerwca 2021, godz. 10:00, w zdalnym trybie obradowania

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad
a)
stwierdzenie kworum
b)
zatwierdzenie porządku obrad
2.
Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
3.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
Załączniki
sprawozdanie
4.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią
Załączniki
4aGłosowanie
b)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021
Załączniki
4bGłosowanie
c)
przyznania w roku 2021 dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości
Załączniki
4cGłosowanie
d)
zmieniająca uchwałę nr XXXIV/718/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa
Załączniki
4dGłosowanie
e)
określenia średniej ceny paliwa w Gminie Nakło nad Notecią na rok szkolny 2021/2022
Załączniki
4eGłosowanie
f)
uchylenia uchwały nr XXXV/769/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Załączniki
4fGłosowanie
g)
zaliczenia drogi w Karnówku do kategorii dróg gminnych
Załączniki
4gGłosowanie
h)
zaliczenia drogi w Nakle nad Notecią do kategorii dróg gminnych
Załączniki
4hGłosowanie
i)
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXIII/650/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością? przesyłu nieruchomości gruntowych stanowiących własność´ Gminy Nakło nad Notecią?, , położonych w obrębie Karnowo na rzecz AUGUSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Taneczna 18 02-829 Warszawa
Załączniki
4iGłosowanie
j)
zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Bydgoszcz o uznanie za ochronne lasy położone na terenie Gminy Nakło nad Notecią i będące w zarządzie Nadleśnictwa Bydgoszcz
Załączniki
4jGłosowanie
5.
Informacja o stanie dróg gminnych i parkingów
Załączniki
5
6.
Sprawy bieżące Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, w tym informacje o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach
7.
Wolne głosy, wnioski, pytania i informacje
8.
Zakończenie obrad12:20