Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Przemkowie / Radni-Sesja
XXXI Sesja w dniu 22 lipca 2021, godz. 10:00

Dyskusja

2.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2021 rok.10:27
3.
Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przemków i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.10:27
4.
Uchwała sprawie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przemków.10:36
5.
Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.10:40
6.
Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.10:42
7.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2.11:41
8.
Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Radwanice realizacji zadania publicznego.11:41
9.
Sprawy różne.12:02