Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XLI Sesja w dniu 16 sierpnia 2021, godz. 15:00, w Kino „Sokół”, Plac Kościuszki 24.
EO.O.0002.41.2021BK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2021 rok.17:34
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2021-2031.17:37
4.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sokółka i przekazania go do zaopiniowania.17:40
5.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokółka.17:57
6.
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.17:59
7.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Sokółce.18:01
8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania Gminie Szudziałowo zadania Gminy Sokółka z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.18:03
9.
Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Agromech” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sokółce.18:10
10.
Projekt uchwały sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych oraz osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.18:12
11.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Sokółka.
12.
Zamknięcie sesji.18:15