Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XXXVI Sesja w dniu 29 września 2021, godz. 13:00, w Strażnica OSP w Kórniku, ul. 20 Października 93
SE-BRM.0002.9.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.13:09
2.
Wybór sekretarza obrad.13:10
3.
Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.13:11
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.13:25
5.
Informacje Burmistrza z działalności międzysesyjnej, w tym:14:07
a)
z wykonania przetargów,
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku,
Załączniki
wrzesień 2021
d)
z prac Komisji Bezpieczeństwa.
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.15:08
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2021-203215:15
b)
zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok15:15
c)
udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy partnerskiej Humań na Ukrainie15:16
d)
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych przez podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Miasta i Gminy Kórnik
e)
zaliczenia drogi powiatowej nr 2478P relacji Mieczewo – Radzewo na odcinku od granicy z Gminą Mosina w miejscowości Dworzyska do drogi powiatowej nr 2472P w miejscowości Radzewo do kategorii dróg gminnych15:21
f)
zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi15:24
g)
zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi15:26
h)
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu15:40
i)
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości położonej w obrębie Czołowo15:29
j)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Błażejewo15:40
k)
nadania nazwy dla ronda w miejscowości Kórnik15:40
l)
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kónik obręb Bnin15:41
m)
sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Skrzynki15:41
n)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Borówiec, w rejonie ulicy Czereśniowej i Malinowej, gmina Kórnik15:40
o)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kozakowej, obręb Konarskie, gmina Kórnik - Etap I15:42
p)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żerniki w rejonie ulic Przemysłowej i Stachowskiej, gmina Kórnik15:44
r)
zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta i Gminy Kórnik15:47
9.
Zapytania.16:48
12.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.17:13
13.
Zakończenie sesji.17:13