Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Chojnie
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 30 września 2021, godz. 13:00, w sali USC w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2 (wejście od parku)

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji rady (26.08.2021 r.)
3.
Przedstawienie porządku obrad.
4.
Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.
Informacja przewodniczącego rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
6.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2021 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna i informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok. Druk nr 1/XXXVIII/2021
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2033. Druk nr 2/XXXVIII/2021
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie umorzenia należności osoby prawnej wykreślonej z właściwego rejestru osób prawnych. Druk nr 3/XXXVIII/2021
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022. Druk nr 4/XXXVIII/2021
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. Druk nr 5/XXXVIII/2021
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z Gminą Murafa na Ukrainie w rejonie szarogrodzkim obwodu winnickiego. Druk nr 6/XXXVIII/2021
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/189/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk nr 7/XXXVIII/2021
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ulicy Narciarskiej 55A/2 na rzecz najemcy. Druk nr 8/XXXVIII/2021
15.
Wolne wnioski i informacje.
16.
Zamknięcie obrad.