Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XXXII Sesja w dniu 6 października 2021, godz. 17:30
32

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/339/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2021 rok. Druk Nr 471 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
4.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/338/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 472 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu. Druk Nr 473 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu. Druk Nr 474 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
6a.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Rumia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi. Druk Nr 479 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka. Druk Nr 462 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Tysiąclecia. Druk Nr 463 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2011 r. dla stref A8.MW,U1 i A9.MN,MW,U1. Druk Nr 464 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia. Druk Nr 465 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (ul. Marszałka J. Piłsudskiego). Druk Nr 467 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (ul. Hetmana Czarnieckiego). Druk Nr 468 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia ( ul. Hetmana Czarnieckiego). Druk Nr 469 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (ul. Łąkowa). Druk Nr 470 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - „Spacerowa” - na terenie miasta Rumi. Druk Nr 475 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Rumia do Związku Miast Bałtyckich. Druk Nr 477 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców. Druk Nr 466 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
18.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/381/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 2021 r., zmienioną uchwałą Nr XXVII/385/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Rumia na 2021 rok”. Druk Nr 476 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022r." Druk Nr 478 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
20.
Zakończenie obrad sesji.