Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XXXVII Sesja w dniu 27 października 2021, godz. 13:00, w Strażnicy OSP w Kórniku, ul. 20 Października 93
SE-BRM.0002.10.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.13:07
2.
Wybór sekretarza obrad.13:08
3.
Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.13:09
5.
Informacje Burmistrza z działalności międzysesyjnej, w tym:14:30
a)
z wykonania przetargów,
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku,
Załączniki
październik 2021
d)
z prac Komisji Bezpieczeństwa.
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.14:58
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2021-203215:30
c)
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości15:32
d)
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego15:33
e)
dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na terenie Miasta i Gminy Kórnik15:35
f)
pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi15:37
g)
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy15:41
h)
ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych15:44
i)
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe15:46
j)
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości16:41
k)
zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Borówca na lata 2021-2026.16:43
l)
zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Borówca Nowego na lata 2021- 202616:44
m)
zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Kamionek Północnych na lata 2021-202616:45
n)
zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Kamionek Starych na lata 2021-202616:50
o)
zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Kamionek Przy Lesie na lata 2021-202616:51
p)
zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Skrzynki na lata 2021-202616:52
r)
uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Kórnik”.16:54
s)
rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok16:55
t)
wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi16:56
u)
wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2468P - ulicy Głównej w rejonie skrzyżowania z ulicą Dębiecką w miejscowości Biernatki16:57
w)
uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody dębu szypułkowego rosnącego na terenie cmentarza parafii pw. św. Wojciecha w Kórniku - Bninie17:01
x)
ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik17:03
y)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Błażejewo17:04
z)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa17:05
aa)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czołowo, gmina Kórnik17:07
ab)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach geodezyjnych Dachowa i Szczodrzykowo, ograniczonego linią kolejową oraz ulicami: Dworcową, Poznańską i Klonową, gmina Kórnik.17:08
ac)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dworzyska oraz dla wsi Konarskie, gmina Kórnik17:09
ad)
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa17:11
9.
Zapytania.17:52
12.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.18:12
13.
Zakończenie sesji.18:12