Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Nakle nad Notecią / Radni - Sesja
XLI Sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią kadencji 2018 - 2023 w dniu 28 października 2021, godz. 10:00, w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad
a)
stwierdzenie kworum
b)
zatwierdzenie porządku obrad
2.
Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
3.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
Załączniki
sprawozdanie
4.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią
b)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021
Załączniki
4aGłosowanie
c)
wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki
4bGłosowanie
d)
opłaty od posiadania psów
Załączniki
4c
e)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Wspólnej w Nakle nad Notecią
Załączniki
4dGłosowanie
f)
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
Załączniki
4eGłosowanie
g)
ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki
4fGłosowanie
h)
przekazania wniosku według właściwości
Załączniki
4gGłosowanie
i)
przekazania wniosku według właściwości
Załączniki
4hGłosowanie
j)
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
Załączniki
4iGłosowanie
k)
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Paterek
l)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4kGłosowanie
m)
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Nakło nad Notecią dotyczącego przebudowy drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w m. Trzeciewnica
Załączniki
projektGłosowanie
5.
Analiza kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
Załączniki
5
6.
Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 r.
Załączniki
6
7.
Sprawy bieżące Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, w tym informacje o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach
8.
Wolne głosy, wnioski, pytania i informacje
9.
Zakończenie obrad14:14