Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Chojnie
XL Sesja Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 25 listopada 2021, godz. 13:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji rady. (28.10.2021 r.)
4.
Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.
Informacja przewodniczącego rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok. Druk nr 1/XL/2021
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2033. Druk nr 2/XL/2021
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
9.
Rozpatrzenie projektu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnie.
10.
Rozpatrzenie projektu w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności przypadających Gminie Chojna oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Druk nr 3/XL/2021
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Gminy Chojna. Druk nr 4/XL/2021
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Druk nr 5/XL/2021
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Mieszkowice, nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna. Druk nr 6/XL/2021
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Chojna do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Chojna z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. Druk nr 7/XL/2021
16.
Wolne wnioski i informacje.
17.
Zamknięcie obrad.