Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XXXVIII Sesja w dniu 24 listopada 2021, godz. 13:00, w Strażnicy OSP w Kórniku, ul. 20-października 93
SE-BRM.0002.11.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.13:18
2.
Wybór sekretarza obrad.13:19
3.
Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.13:20
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.13:34
5.
Informacje Burmistrza z działalności międzysesyjnej, w tym:14:28
a)
z wykonania przetargów,14:05
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,14:22
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku,14:26
Załączniki
listopad 2021
d)
z prac Komisji Bezpieczeństwa.14:28
Załączniki
13.10.2021
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.14:44
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
ustalenia wynagrodzenia Pana Przemysława Pacholskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik,15:36
b)
ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miasta i Gminy Kórnik oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym,15:56
c)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2021-203216:01
e)
udzielenia dotacji na remont elewacji przybudówki Kościoła Kolegiackiego pw. Wszystkich Świętych w Kórniku16:04
f)
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 202216:06
g)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kamionki w rejonie ulicy Rogalińskiej i Porannej Rosy dla działek oznaczonych numerem ewidencyjnym: 387/1, 459, 457/1, 457/2 i 456/5, gmina Kórnik16:08
h)
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Robakowie - rejon ul. Żernickiej, gmina Kórnik16:10
i)
przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy z pisma dotyczącego postępowania administracyjnego prowadzonego w Urzędzie MiG Kórnik.16:13
j)
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,16:16
k)
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 16:18
9.
Zapytania.16:33
12.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.16:58
13.
Zakończenie sesji.16:58