Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Nakle nad Notecią / Radni - Sesja
XLII Sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią kadencji 2018 - 2023 w dniu 25 listopada 2021, godz. 10:00, w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad
a)
stwierdzenie kworum
b)
zatwierdzenie porządku obrad
2.
Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
3.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
Załączniki
sprawozdanie
4.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią
Załączniki
4aGłosowanie
b)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021
Załączniki
4bGłosowanie
c)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Mrotecką i ul. Karnowską w Nakle nad Notecią
Załączniki
4cGłosowanie
d)
uchwalenia Programu Współpracy Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Załączniki
4dGłosowanie
e)
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, jak również trybu ich pobierania
Załączniki
4eGłosowanie
f)
przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Nakle nad Notecią na lata 2021-2023”
Załączniki
4fGłosowanie
g)
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wieszki
Załączniki
4gGłosowanie
h)
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w Sucharach
Załączniki
4hGłosowanie
i)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4iGłosowanie
j)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4jGłosowanie
k)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy najmu w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4kGłosowanie
l)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy najmu w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4lGłosowanie
m)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy najmu w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4mGłosowanie
n)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy najmu w trybie bezprzetargowym
Załączniki
4nGłosowanie
o)
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Gorzeń i miejscowości Kaźmierowo stanowiącej część miejscowości Gorzeń, w przedmiocie wydzielenia dwóch jednostek osadniczych: "Gorzeń" - wieś i "Kaźmierowo" - wieś, bez wyodrębnienia nowego obrębu geodezyjnego
Załączniki
4oGłosowanie
p)
przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nakło nad Notecią na lata 2022 - 2026"
Załączniki
4pGłosowanie
q)
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki
4qGłosowanie
r)
określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Załączniki
4rGłosowanie
s)
przekazania petycji według właściwości
Załączniki
4sGłosowanie
t)
rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gorzeń
Załączniki
4tGłosowanie
u)
rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
Załączniki
4uGłosowanie
v)
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
Załączniki
4vGłosowanie
w)
zasad przyznawania i wysokości diet Radnych Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
Załączniki
4wGłosowanie
x)
zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią na rok 2022
Załączniki
4xGłosowanie
5.
Informacja na temat oświadczeń majątkowych
6.
Działalność Nakielskiego Ośrodka Kultury, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Ziemi Krajeńskiej
7.
Sprawy bieżące Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, w tym informacje o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach
8.
Wolne głosy, wnioski, pytania i informacje
9.
Zakończenie obrad13:00