Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski
XXXVIII sesja Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2021, godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim
AD.0012.38.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XXXVIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2.
Stwierdzenie quorum
3.
Przyjęcie porządku obrad
4.
Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6.
Interpelacje i zapytania radnych
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8.
Sprawy różne
9.
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Tomaszów Lubelski na lata 2022 – 2030
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
c)
opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
d)
dyskusja
e)
podjęcie uchwały
10.
Uchwalenie budżetu miasta na 2022 rok
a)
przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta
b)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
c)
opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
d)
przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków Komisji
e)
dyskusja
f)
podjęcie uchwały
11.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2021 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
12.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
13.
Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 23 listopada 2021 r. mieszkańca miasta dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XXXVI/375/2021 z dnia 29 października 2021 r.
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
14.
Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Zakończenie obrad XXXVIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski