Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XXXIX Sesja w dniu 29 grudnia 2021, godz. 10:00, w Strażnicy OSP w Kórniku, ul. 20 Października 93
SE-BRM.0711.12.2021 - SESJA BUDŻETOWA

Dyskusja

1.
część I ROBOCZA - Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.10:10
2.
Wybór sekretarza obrad.10:10
3.
Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.10:10
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.10:17
5.
Informacje Burmistrza z działalności międzysesyjnej, w tym:11:44
a)
z wykonania przetargów,
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku,
Załączniki
grudzień 2021-1
d)
z prac Komisji Bezpieczeństwa.
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:11:59
b)
wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Kórnik na 2021 rok niewygasających z upływem roku budżetowego,12:09
c)
ustanowienia na terenie Miasta i Gminy Kórnik roku 2022 Rokiem Profesora Władysława Bartoszewskiego,12:11
d)
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Kórnik12:20
e)
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania12:21
f)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy najmu nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Kórnik obręb Bnin,12:23
g)
zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Kórnik a Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,12:24
h)
powierzenia spółce ZGO Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie – Wielkopolskiemu Centrum Recyklingu zadania własnego Miasta i Gminy Kórnik w zakresie zagospodarowania i odzysku odpadów komunalnych z terenu z terenu Miasta i Gminy Kórnik oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto i Gminę Kórnik umowy wykonawczej niezbędnej do realizacji ww. zadania,12:26
i)
powierzenia spółce ZGO Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie – Wielkopolskiemu Centrum Recyklingu zadania własnego Miasta i Gminy Kórnik w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Czołowie i transportu odpadów z PSZOK do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto i Gminę Kórnik umowy wykonawczej niezbędnej do realizacji ww. zadania,12:27
j)
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła Koninko oraz ulicy Ostrowskiej i drogi krajowej S-11, gmina Kórnik.12:30
k)
odpowiedzi na skargę na bezczynność Rady Miasta i Gminy Kórnik w sprawie kolei podmiejskiej, wniesionej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu12:35
l)
odpowiedzi na pismo dotyczące postępowania administracyjnego prowadzonego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik12:37
m)
uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Kórnik. 12:43
9.
Zapytania.12:59
10.
Wnioski radnych.13:03
12.
Część II - budżetowa.
a)
prezentacja projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (2022-2032) oraz projektu budżetu dla Miasta i Gminy Kórnik na 2022 rok - Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik,14:52
b)
przedstawienie opinii RIO w Poznaniu na temat projektu WPF oraz budżetu Miasta i Gminy Kórnik na 2022 rok,14:53
c)
przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów nt. budżetu Miasta i Gminy Kórnik na 2022 rok,
d)
dyskusja nad projektem budżetu oraz WPF,15:21
e)
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2022-2032,15:22
f)
rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2022 rok.15:24
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w 2022 r.15:26
14.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.15:31
15.
Zakończenie sesji.15:31