Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Chojnie
XLI Sesja Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 30 grudnia 2021, godz. 13:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z XL sesji rady. (25.11.2021 r.)
3.
Przedstawienie porządku obrad.
4.
Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.
Informacja przewodniczącego rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2033. Druk nr 2/XLI/2021
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2022 -2036. Druk nr 4/XLI/2021
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Gminy Chojna. Druk nr 5/XLI/2021
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady Miejskiej. Druk nr 6/XLI/2021
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Chojnie na 2022 rok. Druk nr 7/XLI/2021
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chojnie na 2022 rok. Druk nr 8/XLI/2021
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Chojna na rok 2022. Druk nr 9/XLI/2021
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi i edukacyjno-motywacyjnymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu z terenu gminy Chojna. Druk nr 10/XLI/2021
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/269/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego. Druk nr 11/XLI/2021
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. Druk nr 12/XLI/2021
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chojna. Druk nr 13/XLI/2021
19.
Wolne wnioski i informacje.
20.
Zamknięcie obrad.