Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski
XXXIX sesja Rady Miasta w dniu 30 grudnia 2021, godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim
AD.0012.39.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XXXIX sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2.
Stwierdzenie quorum
3.
Przyjęcie porządku obrad
4.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
5.
Interpelacje i zapytania radnych
6.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
7.
Sprawy różne
8.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2021 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
9.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
10.
Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miasta Tomaszów Lubelski na 2022 rok
a)
wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie planu pracy
11.
Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Tomaszów Lubelski na 2022 rok
a)
Rewizyjnej
b)
Skarg, Wniosków i Petycji
c)
Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji Miasta
d)
Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
12.
Przyjęcie „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Tomaszów Lubelski do roku 2030”
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
13.
Przekazanie środka trwałego w postaci linii kablowej wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
14.
Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2022 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Rozpatrzenie skarg mieszkańca miasta na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z powodu nieudzielenia odpowiedzi na pytania zadane w piśmie z dnia 21 listopada 2021 roku oraz braku reakcji na wykroczenia popełniane na obiektach miejskich
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na organizatorów imprezy przy Tomaszowskim Domu Kultury w dniu 5 grudnia 2021 roku
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
17.
Ustalenie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Sekretarza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
18.
Ustalenie wysokości diet dla radnych Rady Miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
19.
Zakończenie obrad XXXIX sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski