Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Kleszczów / Radni
XLI Sesja w dniu 30 grudnia 2021, godz. 10:00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Kleszczowie
RG.0002.14.2021

Dyskusja

2.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2021-2024.10:25
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2022 – 2025.
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczów.11:14
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Żłobnica.11:16
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.11:25
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kleszczów na 2022 rok.11:32
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenia zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczów.11:36
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kleszczów na 2022 rok.12:16
12.
Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów za I półrocze 2021.12:40
13.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na XXXIX sesji w dniu 25 listopada 2021 roku i XL sesji w dniu 17 grudnia 2021 roku.12:40
14.
Informacja o działaniach Wójta Gminy w okresie między sesjami.14:21
15.
Informacja o działaniach Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.14:21
16.
Wolne wnioski i informacje.14:36
17.
Zamknięcie obrad.14:36