Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XXXVII Sesja w dniu 3 lutego 2022, godz. 17:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/485/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2022 rok. Druk Nr 528 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
4.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/484/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 529 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/141/2015 z dnia 25 listopada 2015r., zmienionej uchwałą nr XLVI/613/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. oraz uchwałą Nr XIII/181/2019 z dnia 30 października 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej pobierania na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Rumi. Druk Nr 521 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
6.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/636/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz stosowanie systemów grzewczych przyjaznych środowisku. Druk Nr 525 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na wymianę systemów grzewczych przyjaznych środowisku. Druk Nr 526 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu. Druk Nr 519 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. Druk Nr 527 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty, przez rolników i ich domowników. Druk Nr 522 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie włączenia nowopowstałej ulicy do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi. Druk Nr 517 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Rumia. Druk Nr 518 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rumi konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Druk Nr 520 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji w Rumi. Druk Nr 523 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Rumia na lata 2022-2026''. Druk Nr 524 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
16.
Zakończenie obrad sesji.