Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Dębna / Radni
LI Sesja w dniu 24 lutego 2022, godz. 12:00, w sali widowiskowej w Dębnowskim Ośrodku Kultury w Dębnie
BRM.0002.51.2022

Dyskusja

1.
Sprawy regulaminowe:
a)
otwarcie sesji Rady Miejskiej,
b)
stwierdzenie kworum.12:04
2.
Przedstawienie porządku obrad.12:20
3.
Przyjęcie protokołu z przebiegu L sesji Rady Miejskiej Dębna.12:21
4.
Sprawy różne.13:02
5.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna z działalności między sesjami.13:06
6.
Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
7.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dębna i pracy Urzędu Miejskiego w Dębnie w okresie międzysesyjnym
a)
zapytania i odpowiedzi do sprawozdania Burmistrza13:35
8.
Sprawozdanie z działań podjętych przez Dębnowską Radę Seniorów w roku 2021.13:53
9.
Informacja z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021 ze szczególnym naciskiem na ilość punktów sprzedaży alkoholu.13:54
10.
Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki.14:14
11.
Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dębno.14:15
12.
Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Dębno i Gminą Grodzisk Wielkopolski.14:17
13.
Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Dębno i Gminą Postomino.14:18
15.
Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ulicy Władysława Jagiełły.14:48
16.
Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat.14:49
17.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez firmę Holz Tusche Sp. z o.o. w Dębnie.14:50
19.
Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Dębna.15:12