Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski
XLI sesja Rady Miasta w dniu 25 lutego 2022, godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim
AD.0012.41.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XLI sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2.
Stwierdzenie quorum
3.
Przyjęcie porządku obrad
4.
Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6.
Interpelacje i zapytania radnych
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8.
Sprawy różne
9.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2022 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
10.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
11.
Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2022 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
12.
Określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w formie posiłków, zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz pomocy rzeczowej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
13.
Nadanie nazwy rondu położonemu na terenie Miasta Tomaszów Lubelski, zlokalizowanemu przy zbiegu ulic: Żwirki i Wigury, Ordynackiej i Alei Sportowej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
14.
Przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszów Lubelski w roku 2022”
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Udzielenie bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat przy zbywaniu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
17.
Rozpatrzenie skarg mieszkańca miasta na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z powodu braku reakcji na wykroczenia na scenie muszli koncertowej oraz odrzucenia wniosku o przywrócenie ogólnego dostępu do kamer monitoringu miejskiego
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
18.
Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z powodu demontażu znaków na parkingu przy parku miejskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
19.
Przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
20.
Zakończenie obrad XLI sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski