Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Dębna / Radni
LIII Sesja w dniu 31 marca 2022, godz. 12:00, w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie (sala nr 5)
BRM.0002.53.2022

Dyskusja

1.
Sprawy regulaminowe:
a)
otwarcie sesji Rady Miejskiej,
b)
stwierdzenie kworum.12:12
3.
Przyjęcie protokołu z przebiegu LI sesji Rady Miejskiej Dębna.12:17
4.
Przyjęcie protokołu z przebiegu LII sesji Rady Miejskiej Dębna.12:18
6.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna z działalności między sesjami.12:56
7.
Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.13:00
8.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dębna i pracy Urzędu Miejskiego w Dębnie w okresie międzysesyjnym13:21
a)
zapytania i odpowiedzi do sprawozdania Burmistrza
9.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok.13:23
10.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dębno za 2021 rok.13:23
11.
Sprawozdanie roczne z wdrażania, monitoringu i aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dębno na lata 2021-2030.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2022-2032.13:56
15.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.13:58
16.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Dębno na lata 2022-2024.13:59
17.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2023-2030”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.14:07
18.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Demokracji – Kolejowa, miasta Dębno.14:08
19.
Podjęcie uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dębno w roku 2022.14:09
20.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DĘBNO W 2022 ROKU”.14:10
21.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty.14:12
22.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat.14:12
23.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Dębna w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dębnie, powołania tej Rady i nadania jej statutu.14:13
24.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej Dębna.14:14
25.
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Warnice na terenie gminy Dębno.14:16
26.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki i Piece” oraz Cech Zdunów Polskich.14:17
27.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańca Dębna w sprawie zerwania współpracy z miastem partnerskim Kursk w Federacji Rosyjskiej.14:19
29.
Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Dębna.14:36