Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski
XLII sesja Rady Miasta w dniu 25 marca 2022, godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim
AD.0012.42.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XLII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6.
Interpelacje i zapytania radnych
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8.
Sprawy różne
9.
Przyjęcie informacji o działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim oraz budowie i remontach chodników w mieście za 2021 rok – planowane zamierzenia na lata 2022 – 2023
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie informacji
10.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim za 2021 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie sprawozdania
11.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu wspierania rodziny dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2020 – 2022” za rok 2021
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie sprawozdania
12.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2022 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
13.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
14.
Określenie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terenu Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Zmiana uchwały nr XXXIV/343/2021 Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 2021/2022
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Zmiana statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
17.
Przystąpienie do sporządzenia zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
18.
Ustanowienie pomników przyrody na terenie miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
19.
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie współfinansowania zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3521L w Tomaszowie Lubelskim”
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
20.
Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do trzech lat
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
21.
Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
22.
Rozpatrzenie skarg mieszkańca miasta na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z powodu odrzucenia wniosku o montaż znaków zakazu zatrzymywania na parkingu przy parku miejskim lub o likwidację parkingu oraz bezczynności w sprawie hałasu od imprez w parku miejskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
23.
Rozpatrzenie petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece” w sprawie zmiany uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Lubelskiego
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
24.
Określenie pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym w Ukrainie
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
25.
Udzielenie pomocy materialnej społeczności lokalnej miasta Wasylków na Ukrainie
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
26.
Udzielenie pomocy materialnej organizacji „Otwarta Przestrzeń” w mieście Kiwerce na Ukrainie
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
27.
Zakończenie obrad XLII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski