Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Nowej Dębie
LI Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2022, godz. 09:00, w Sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba
OR.0002.51.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
4.
Podjęcie uchwał w sprawach:
b)
zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na rok 2022,
c)
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowa Dęba do klastra energii,
d)
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowa Dęba,
e)
określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,
f)
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na terenie strefy przemysłowej w Nowej Dębie,
g)
komunalizacji mienia na rzecz Gminy Nowa Dęba,
h)
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Chmielów),
i)
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Alfredówka - Buda Stalowska),
j)
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025,
k)
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2022 roku,
l)
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
m)
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
n)
przyjęcia programu osłonowego Miasta i Gminy Nowa Dęba „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022,
o)
zapewnienia warunków do osiedlenia się w ramach repatriacji rodzinie polskiego pochodzenia.
5.
Zapytania i wnioski mieszkańców.
6.
Wolne wnioski i informacje.
7.
Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
8.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
9.
Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok, w tym potrzeby na rok bieżący. Raport z zakresu wspierania rodziny i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej ( sprawozdania w załączeniu).
10.
Interpelacje i zapytania radnych.
11.
Zamknięcie obrad.