Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
L Sesja w dniu 29 marca 2022, godz. 10:00, w trybie zdalnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
EO.O.0002.50.2022BK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2022 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2022-2031.
4.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokółka w 2022 roku”.
5.
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.
6.
Zamknięcie sesji.