Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Dębna / Radni
LV Sesja w dniu 26 kwietnia 2022, godz. 12:00, w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie
BRM.0002

Dyskusja

1.
Sprawy regulaminowe:
a)
otwarcie sesji Rady Miejskiej,
b)
stwierdzenie kworum.
2.
Przedstawienie porządku obrad.12:08
3.
Przyjęcie protokołu z przebiegu LIII sesji Rady Miejskiej Dębna.12:08
4.
Przyjęcie protokołu z przebiegu LIV sesji Rady Miejskiej Dębna.12:09
6.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna z działalności między sesjami.13:03
7.
Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.13:03
8.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dębna i pracy Urzędu Miejskiego w Dębnie w okresie międzysesyjnym13:33
a)
zapytania i odpowiedzi do sprawozdania Burmistrza13:37
9.
Informacja z pracy Rad Sołeckich za 2021 rok.13:38
12.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2022-2032.14:06
13.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie i objęcie udziałów przez Gminę Dębno.14:07
14.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na przebudowę dróg powiatowych.14:09
15.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na remont drogi powiatowej.14:10
16.
Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.14:11
17.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat.14:12
18.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla miasta i gminy Dębno”.14:13
19.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dębnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Dębnie.14:15
20.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnej w skład Komisji Oświaty i Spraw Publicznych Rady Miejskiej Dębna.14:16
22.
Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Dębna.14:30