Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Dębna / Radni
LVI Sesja w dniu 26 maja 2022, godz. 12:00, w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie
BRM.0002.56.2022

Dyskusja

1.
Sprawy regulaminowe:
a)
otwarcie sesji Rady Miejskiej,
b)
stwierdzenie kworum.
2.
Przedstawienie porządku obrad.12:07
3.
Przyjęcie protokołu z przebiegu LV sesji Rady Miejskiej Dębna.12:07
4.
Sprawy różne.12:37
5.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna z działalności między sesjami.12:42
6.
Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.12:44
7.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dębna i pracy Urzędu Miejskiego w Dębnie w okresie międzysesyjnym
a)
zapytania i odpowiedzi do sprawozdania Burmistrza12:58
8.
Ocena zasobów pomocy społecznej.12:59
9.
Sprawozdanie z udzielenia dotacji w ramach pożytku publicznego i wolontariacie za 2021 rok.13:05
10.
Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Dębno za 2021 rok:
a)
debata nad Raportem o stanie Gminy Dębno za 2021 rok,13:44
b)
opinia Komisji Oświaty i Spraw Publicznych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej Dębna dotycząca Raportu o stanie Gminy Dębno za 2021 rok i udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania,13:45
c)
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dębna wotum zaufania.13:48
11.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2021 rok i sprawozdania finansowego:14:09
a)
opinia składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia,14:14
b)
opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2021 rok oraz w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dębna,14:29
c)
opinia składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna,14:32
d)
opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Oświaty i Spraw Publicznych Rady Miejskiej Dębna dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2021 rok,14:34
e)
dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2021 rok,14:34
f)
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2021 rok,14:36
g)
podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.14:38
13.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2022-2032.15:08
14.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.15:10
15.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 126 na odcinku Dębno – Smolnica.15:12
16.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dębno na rok szkolny 2022/2023.15:12
17.
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.15:15
18.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat.15:16
19.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla miasta i gminy Dębno”.15:17
20.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla miasta i gminy Dębno”.15:18
21.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla miasta i gminy Dębno”.15:19
24.
Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Dębna.15:28