Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XLIV Sesja w dniu 25 maja 2022, godz. 11:00, w strażnicy OSP w Kórniku, ul. 20 Października 93
SE-BRM.0002.5.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.11:14
2.
Wybór sekretarza obrad.11:14
3.
I część ROBOCZA. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.11:15
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.11:24
5.
Informacje Burmistrza z działalności międzysesyjnej, w tym:12:49
a)
z wykonania przetargów,
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,
Załączniki
sprawozdanie maj
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku,
Załączniki
maj
d)
z prac Komisji Bezpieczeństwa.
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2022-203213:06
c)
przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla wybitnie uzdolnionych uczniów, kończących naukę w szkołach na terenie Miasta i Gminy Kórnik13:12
d)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Robakowo położonego na północ od torów kolejowych, na południe od ulicy Polnej, na wschód od ulicy Szerokiej, do granicy obrębu, gmina Kórnik13:13
e)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzewo13:16
f)
zlecenia kontroli nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Kórnik13:16
g)
przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na dyrektor przedszkola w Kamionkach.13:17
8.
Interpelacje.13:18
9.
Zapytania.13:18
11.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.13:22
12.
II część ABSOLUTORYJNA.
13.
Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik raportu o stanie Gminy Kórnik.15:06
14.
Debata:
a)
głos zabierają radni,
b)
głos zabierają mieszkańcy.
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik wotum zaufania.15:08
16.
Przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za 2021 rok:15:32
17.
Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.15:37
Załączniki
opinia RIO
18.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac nad wykonaniem budżetu za 2021 rok:15:42
a)
odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik za 2021 rok.
b)
zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat wniosku Komisji Rewizyjnej.
19.
Dyskusja nt. wykonania budżetu.15:46
20.
Podjęcie uchwał w bloku absolutoryjnym:
a)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.,15:47
b)
podjęcie uchwały absolutoryjnej.15:49
21.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.15:57
22.
Zakończenie Sesji.15:57