Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Kleszczów / Radni
XLVIII Sesja w dniu 27 maja 2022, godz. 10:00, w sali konferencyjnej w Urzedzie Gminy w Kleszczowie
RG.0002.7.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.10:44
2.
Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Kleszczów za rok 2021.11:54
3.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kleszczów wotum zaufania.12:27
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kleszczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.13:08
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2022-2028.14:12
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o objęciu udziałów w spółce Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.14:25
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Kleszczów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia Łuszczanowice oraz sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami.14:27
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Bogumiłów.14:27
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec w zakresie zmiany tekstu uchwały.14:29
12.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na XLVII sesji w dniu 26 kwietnia 2022 roku.14:32
13.
Informacja o działaniach Wójta Gminy w okresie między sesjami.14:32
14.
Informacja o działaniach Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.14:32
15.
Informacja wójta nt. wniosku złożonego do Trybunału Konstytucyjnego dot. zmiany granic.15:13
16.
Wolne wnioski i informacje.15:26
17.
Zamknięcie obrad.15:26