Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Chojnie
XLVI sesja Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 2 czerwca 2022, godz. 13:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z XLV sesji. (28.04.2022 r.)
4.
Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.
Informacja przewodniczącego rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
6.
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok. Druk nr 1/XLVI/2022
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok. Druk nr 2/XLVI/2022
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Druk nr 3/XLVI/2022
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/210/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości - Sołectwo Lisie Pole na lata 2016 – 2022”. Druk nr 4/XLVI/2022
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/217/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Strzelczyn na lata 2016 – 2022”. Druk nr 5/XLVI/2022
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, położonych w obrębie 2 m.Chojna na rzecz jej użytkownika wieczystego. Druk nr 6/XLVI/2022
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego położonego w Chojnie przy ul. Paderewskiego 11/2 na rzecz najemcy. Druk nr 7/XLVI/2022
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/188/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojna. Druk nr 8/XLVI/2022
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/336/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk nr 9/XLVI/2022
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chojna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. Druk nr 10/XLVI/2022
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania. Druk nr 11/XLVI/2022
17.
Wolne wnioski i informacje.
18.
Zamknięcie obrad.