Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Dębna / Radni
LVIII Sesja w dniu 23 czerwca 2022, godz. 12:00, w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie
BRM.0002.58.2022

Dyskusja

1.
Sprawy regulaminowe:
a)
otwarcie sesji Rady Miejskiej,
b)
stwierdzenie kworum.12:02
2.
Przedstawienie porządku obrad.12:14
3.
Przyjęcie protokołu z przebiegu LVI sesji Rady Miejskiej Dębna.12:14
4.
Przyjęcie protokołu z przebiegu LVII sesji Rady Miejskiej Dębna.12:15
5.
Sprawy różne.12:37
6.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna z działalności między sesjami.12:41
7.
Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.12:46
8.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dębna i pracy Urzędu Miejskiego w Dębnie w okresie międzysesyjnym
a)
zapytania i odpowiedzi do sprawozdania Burmistrza13:25
9.
Informacja o funkcjonowaniu przedszkoli i żłobka oraz organizacja przygotowania placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych do akcji letniej.13:25
11.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2022-2032.13:48
12.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na modernizację nawierzchni drogi powiatowej nr 2139Z w ciągu ulicy Jana Pawła II w m. Cychry.13:52
13.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na budowę chodnika w ciągu ulicy Ogrodowej w m. Cychry.13:53
14.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.13:54
15.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania obniżek dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły (przedszkola) i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.14:07
16.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w rejonie ul. Poziomkowej.14:08
18.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat.14:10
19.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla miasta i gminy Dębno”.14:12
20.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla miasta i gminy Dębno”.14:13
21.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkankę Dębna.14:14
22.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańca Dębna.14:16
23.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców Dębna.14:17
24.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańca Dębna.14:19
25.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Sołtysa Sołectwa Oborzany.14:21
27.
Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Dębna.14:43