Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 23 czerwca 2022, godz. 08:30, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.3.6.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.08:36
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.08:37
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a)
zmiany Wieloletniej Progmozy Finansowej MiG Kórnik na lata 2022- 2032,09:30
b)
zmiany budżetu MiG Kórnik na 2022 rok,09:31
c)
emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,09:40
d)
wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości służebnością drogi koniecznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kamionki, gmina Kórnik,09:52
e)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy najmu nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku,09:57
f)
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy najmu nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku,09:57
g)
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Bnin, gmina Kórnik.10:09
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.10:55
6.
Zakończenie posiedzenia.10:55