Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Nowej Dębie
LVI Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2022, godz. 09:00, w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Debie ul. Żeromskiego 2
OR.0002.56.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przedstawienie raportu o stanie Miasta i Gminy Nowa Dęba za 2021 rok ( w załączeniu).
4.
Debata nad raportem:
a)
głosy radnych,
b)
głosy mieszkańców.
5.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba wotum zaufania.
6.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za 2021 rok ( w załączeniu);
a)
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za 2021 r. ( załącznik)
b)
przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za 2021 rok (załącznik)
c)
przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za 2021 r. (załącznik)
d)
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej (załącznik).
e)
dyskusja.
7.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a)
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
b)
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2021,
c)
zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2022 rok oraz zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Dęba na 2022 rok,
d)
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba,
e)
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 (ul. Wczasowa, Zarzecze),
f)
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 (drogi Os. Północ),
g)
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 (zjazd OSP Jadachy),
h)
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 (budynki sportowe),
i)
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 (ul. Szkolna Tarnowska Wola),
j)
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 (termomodernizacja bup),
k)
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 (most Alfredówka),
l)
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
m)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Chmielów „Chmielów Górny”,
n)
przystąpienia do sporządzenia VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba,
o)
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości (Nowa Dęba),
p)
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości (Chmielów),
r)
określenia zasad wydzierżawiania gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze stanowiących własność Gminy Nowa Dęba.
8.
Wolne wnioski i informacje.
9.
Interpelacje i zapytania radnych.
Załączniki
interp. 56odp. 56
10.
Zapytania i wnioski mieszkańców.
11.
Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej.
12.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
13.
Zamknięcie obrad.