Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Dębna / Radni
LIX Sesja w dniu 31 sierpnia 2022, godz. 12:00, w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie

Dyskusja

1.
Sprawy regulaminowe:
a)
otwarcie sesji Rady Miejskiej,
b)
stwierdzenie kworum.12:19
3.
Przyjęcie protokołu z przebiegu LVIII sesji Rady Miejskiej Dębna.12:25
4.
Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2022/2023.12:26
6.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna z działalności między sesjami.13:19
7.
Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.13:22
8.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dębna i pracy Urzędu Miejskiego w Dębnie w okresie międzysesyjnym13:58
a)
zapytania i odpowiedzi do sprawozdania Burmistrza.14:15
12.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2022-2032.15:00
13.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.15:01
15.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat.15:03
16.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2023 – 2030”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.15:04
17.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dębnie.15:08
19.
Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Dębna.15:10