Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik
XLVII Sesja Rady Miasta i Gminy Kórnik w dniu 31 sierpnia 2022, godz. 13:00, w STRAŻNICY OSP W KÓRNIKU, ul. 20 Października 93.
SE-BRM.0002.8.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.13:07
2.
Wybór sekretarza obrad.13:08
3.
Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.13:09
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.13:36
5.
Wręczenie nagród „za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół na terenie Miasta i Gminy Kórnik w roku szkolnym 2021/2022."13:36
6.
Informacje Burmistrza z działalności międzysesyjnej, w tym:15:09
a)
pożegnanie i przedstawienie dyrektorów szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Burmistrz,
Załączniki
dyrektorzy
b)
z wykonania przetargów,
c)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,
d)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku,
e)
z prac Komisji Bezpieczeństwa.
Załączniki
KB-08.06.2022
8.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2022-203216:12
c)
ustanowienia przedstawiciela Miasta i Gminy Kórnik w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski16:15
d)
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji16:26
e)
przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2023-2033 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji16:27
f)
zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Mościenica w Gminie Kórnik na okres 2022-202716:29
g)
zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Żerniki w Gminie Kórnik na okres 2022-202716:30
h)
zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu16:31
i)
przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi16:34
j)
uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kórnik obręb Bnin16:37
k)
wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością drogi koniecznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kórnik, gmina Kórnik16:39
l)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa16:40
m)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Szczytniki16:41
n)
nadania nazw ulicom w miejscowości Szczytniki16:50
o)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami ewid.: 943 i 53/4, obręb geodezyjny Kamionki, gmina Kórnik16:51
p)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kórniku w rejonie ul. Poznańskiej, Placu Niepodległości, ul. Zamkowej, ul. Armii Krajowej, ul. Biernackiej, ul. Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej i ul. Jeziornej, gmina Kórnik. Etap 216:54
r)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenów położonych w obrębie geodezyjnym Skrzynki, w rejonie ul. Poznańskiej, gmina Kórnik – etap 216:56
s)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bnin, w rejonie ulic: Wilczej i Czołowskiej, gmina Kórnik16:57
t)
zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, obniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik17:05
u)
wzniesienia na terenie Miasta Kórnik pomnika Władysława hr. Zamoyskiego17:13
w)
rozpatrzenia petycji ws. utworzenia zmilitaryzowanej samoobrony gminnej.17:16
10.
Zapytania.17:32
13.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.17:36
14.
Zakończenie sesji.17:36