Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Komisja Budżetowo-Gospodarcza
Posiedzenie w dniu 31 sierpnia 2022, godz. 14:30, w w sali obrad

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.14:34
2.
Przedstawienie porządku obrad.14:36
3.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.14:36
4.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/508/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022 – 2035. Druk nr 686.14:42
5.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok. Druk nr 687.14:42
6.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na działkach ewidencyjnych nr 20/29 i 20/114 z obrębu 3-06 stanowiących własność Gminy Miasto Marki na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 20/109 i 20/112 z obrębu 3-06. Druk nr 676. 14:48
7.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/572/2022 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Marki na lata 2022-2026. Druk nr 684.14:52
8.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/590/2018 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Mostu Północnego w Markach. Druk nr 685.15:03
9.
Sprawy różne.15:03
10.
Zamknięcie posiedzenia.15:03