Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Brańszczyk / Radni - Sesja Rady Gminy
LII Sesja w dniu 8 września 2022, godz. 15:00, w sali OSP w Brańszczyku
RG.0002.8.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.15:02
2.
Stwierdzenie kworum.15:06
3.
Przedstawienie porządku obrad.
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.15:11
5.
Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.15:24
6.
Podjęcie uchwał:
1)
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników;15:27
2)
w sprawie zmiany Uchwały Nr LV.297.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w gminie Brańszczyk, zmienionej Uchwałą Nr VI.41.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 marca 2019 r.15:32
3)
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brańszczyk lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg;
4)
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Brańszczyk uprawnień w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańszczyk;15:35
5)
w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIV.278.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2022-2032;15:40
8.
Zamknięcie obrad.16:04